Beul-aithris

Ann an ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ tha sinn a’ taisbeanadh sealladh nan Gàidheal air an àrainneachd aca fhèin. Gu tric, bidh sin a’ gabhail a-steach beul-aithris oir ’s iomadh stòiridh a tha co-cheangailte ri ceàrnaidhean sònraichte de dh’Alba. Anns na faidhlichean a leanas tha stòiridhean dhen t-seòrsa a bhios sinn ag innse anns a’ chùrsa. Cumaibh ar sgeulachdan beò air bilean an t-sluaigh, a chàirdean!

Deirdre agus Clann Uisnich: http://deriv.nls.uk/dcn6/7882/78820776.6.pdf