Ceanglaichean

Facebook https://www.facebook.com/pages/ACD-Cursa-Arainneachd-Canan-is-Dualchas/1478235879122287

Coitcheann:    Làrach-lìn Ghàidhlig Dualchas Nàdair na h-Alba: http://gaelic.snh.gov.uk

Liostaichean de dh’ainmean Gàidhlig airson lusan is ainmhidhean de gach seòrsa: http://gaelicresources.co.uk/images/grd/multimedia/liostaichean/lusan/lusan_a.htm

An Cladach: http://www.highlandbiodiversity.com/cladach-nan-gidheal.asp (Gàidhlig)
http://www.highlandbiodiversity.com/the-seashore-through-gaelic-eyes.asp (English)

 

Lusan:    Cameron’s ‘Gaelic Names of Plants’: http://archive.org/details/gaelicnamesofpla00cameuoft

Liosta lusan air a tharraing à obair a’ Chamshronaich: http://www.unc.edu/home/reddeer/gaelige/plants.html

Ainmean lusan ann an Gaeilge: http://www.irishwildflowers.ie/index.html

Ainmhidhean:    Forbes’ Gaelic Names of Beasts etc http://www.biodiversitylibrary.org/item/66477#page/9/mode/1up

Gaelic names for dragonflies and damselflies http://www.snh.org.uk/publications/on-line/naturallyscottish/dragonfly/inscotland.asp

Ainmean-àite:    A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre – a bilingual general introduction to place names in the NW Highlands (SNH):  http://www.snh.org.uk/pdfs/publications/gaelic/Gaelic%20in%20the%20landscape.pdf