Gailearaidh ACD 2013

Chaidh na dealbhan a leanas a thogail le Sìne Ghilleasbuig air a’ chùrsa ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ san Eilean Sgitheanach anns an Iuchar 2013.

Loch MealtCollage - Loch Mealt, Creag an fheilidh

Leitir FuraCollage - ACD Leitir Fura

Cladach FhlòdaigearraidhCollage ACD - Cladach Fhlòdaigearraidh

Na Lochan Dubha, SlèiteCollage ACD - Na Lochan Dubha, Slèite

Sgoire BreacCollage ACD - Sgoire Breac