Dachaigh

’S e Àrainneachd, Cànan is Dualchas cùrsa practaigeach, a mhaireas còig no deich latha, do luchd-labhairt na Gàidhlig a tha a’ coimhead gu dlùth air na ceanglaichean eadar an cànan agus àrainneachd na h-Alba. Bidh sinn ga chumail mar a leanas ann an 2018:

  •  Diluain 6 gu Dihaoine 10 Lùnastal  ‘Croit, Coille, Monadh is Boglach’

’S e Ruairidh MacIlleathain prìomh oide a’ chùrsa agus ’s e Urras an Taobh Sear  a chumas e. Airson tuilleadh fiosrachaidh air a’ chùrsa anns an fharsaingeachd, briog  AN SEO.

IMG_1004 - Copy

Àrainneachd, Cànan is Dualchas (‘environment, language and heritage’) is a five or ten-day practical course for Gaelic speakers that explores the strong links between the language and the Scottish environment. It will run in 2018 as follows:

  • Monday 6 to Friday 10 August ‘Croft, Woodland, Hill and Bog’

The principal tutor of the course is Roddy Maclean. It is hosted by Urras an Taobh Sear (Staffin Community Trust). For more information on the course in general, click  HERE. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACD-Cursa-Arainneachd-Canan-is-Dualchas/1478235879122287

Suaicheantas UTS SUAICHEANTAS BORD NA GAIDHLIG

Advertisements