Dachaigh

’S e Àrainneachd, Cànan is Dualchas cùrsa practaigeach, a mhaireas còig latha, do luchd-labhairt na Gàidhlig a tha a’ coimhead gu dlùth air na ceanglaichean eadar an cànan agus àrainneachd na h-Alba. Bidh sinn ga chumail mar a leanas ann an 2019:

  •  Diluain 29 Iuchar gu Dihaoine 02 Lùnastal  2019:  ‘Cladach, Croit is Coille’

’S e Ruairidh MacIlleathain prìomh oide a’ chùrsa agus ’s e Urras an Taobh Sear  a chumas e. Airson tuilleadh fiosrachaidh air a’ chùrsa anns an fharsaingeachd, briog  AN SEO.

IMG_1004 - Copy

Àrainneachd, Cànan is Dualchas (‘environment, language and heritage’) is a five-day practical course for Gaelic speakers that explores the strong links between the language and the Scottish environment. It will run in 2019 as follows:

  • Monday 29 July to Friday 02 August 2019:  ‘Shore, Croft and Woodland’

The principal tutor of the course is Roddy Maclean. It is hosted by Urras an Taobh Sear (Staffin Community Trust). For more information on the course in general, click  HERE. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACD-Cursa-Arainneachd-Canan-is-Dualchas/1478235879122287

suaicheantas unesco 2019

SUAICHEANTAS CHNAG

Suaicheantas UTS SUAICHEANTAS BORD NA GAIDHLIG